Skip to content

Daclizumab zapobiegający odrzuceniu po przeszczepieniu serca czesc 4

1 rok ago

524 words

Nie było znaczących różnic między grupami w procentach alloprzeszczepów zgodnych z ABO lub identycznych z ABO i niedopasowań antygenem HLA-A, B lub DR (danych nie pokazano). Zgodność z protokołem badania była doskonała, z 81,8 procentami pacjentów otrzymujących co najmniej cztery dawki badanego leku zgodnie z protokołem. Jednoczesne stosowanie immunosupresji podtrzymującej było dobrze zrównoważone: mediana dziennej dawki cyklosporyny wynosiła 355 mg w grupie placebo i 344 mg w grupie otrzymującej daklizumab od 0 do 90 i odpowiednio 313 mg i 300 mg, od dnia 91 do 180; mediana dziennej dawki mykofenolanu mofetylu wynosiła odpowiednio 2915 mg i 2918 mg, odpowiednio od dnia 0 do 90 i 2716 mg i 3000 mg, od dnia 91 do 180; a średnie skumulowane dawki podtrzymujących kortykosteroidów wynosiły odpowiednio 3401 mg i 3354 mg, odpowiednio od dnia 0 do 90 i 900 mg i 855 mg, od dnia 91 do 180. W ciągu sześciu miesięcy 31 pacjentów w grupie placebo (14,2 procent ), a 24 pacjentów z grupy leczonej daklizumabem (11,1 procent) nie przyjmowało kortykosteroidów.
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności po 6 i 12 miesiącach. Rysunek 1. Rysunek 1. Kaplan-Meier Szacunki prawdopodobieństwa osiągnięcia pierwotnego punktu końcowego po 6 miesiącach (panel A), prawdopodobieństwo osiągnięcia złożonego punktu końcowego po 12 miesiącach (panele B i C) oraz prawdopodobieństwo przeżycia (Panel D). W panelu A pierwszorzędowym punktem końcowym był zespól odrzucania komórkowego, hemodynamicznie znacząca dysfunkcja przeszczepu, druga transplantacja, śmierć lub utrata do obserwacji po sześciu miesiącach. Do porównania różnic między grupami zastosowano test log-rank. W panelu C złożony punkt końcowy wykluczał odrzucenie komórek. W panelu D zmarło 12 z 218 pacjentów w grupie placebo, w porównaniu z 21 z 216 pacjentów w grupie otrzymującej daklizumab (5,5 procent vs. 9,7 procent, P = 0,11 w teście log-rank). Analizy przedstawione w panelach A, B i C obejmują wszystkich randomizowanych pacjentów, podczas gdy analiza przedstawiona w panelu D obejmuje tylko pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku.
Po sześciu miesiącach 104 z 218 pacjentów w grupie placebo osiągnęło pierwotny punkt końcowy, w porównaniu z 77 z 216 pacjentów w grupie otrzymującej daklizumab (47,7 procent w porównaniu z 35,6 procent), 12,1 procentowe bezwzględne zmniejszenie ryzyka i 25 procentowa względna redukcja (P = 0,007) (tabela 2 i rysunek 1). Kortykosteroidy stosowano w leczeniu odrzucenia u 111 pacjentów przyjmujących placebo, w porównaniu z 78 biorcami daklizumabu (50,9% w porównaniu z 36,1%). W grupie pacjentów, którzy spotkali się z pierwotnym punktem końcowym, obserwowana różnica była silnie uzależniona od mniejszej liczby pacjentów leczonych daclizumabem, którzy mieli ostre odrzucenie ISHLT stopnia 3A lub wyższego (55, w porównaniu z 90 w grupie placebo; procent w porównaniu do 41,3 procent) (tabela 2). Wśród pacjentów, którzy osiągnęli pierwszorzędowy punkt końcowy podczas pierwszych sześciu miesięcy obserwacji, mediana czasu do osiągnięcia punktu końcowego była około trzy razy dłuższa wśród pacjentów w grupie leczonej daklizumabem niż wśród pacjentów z grupy placebo (61 vs. 21 dni), a ten korzystny wynik zaobserwowano również podczas pierwszego roku obserwacji (mediana czasu do osiągnięcia drugiego punktu końcowego, 96 vs
[przypisy: usg olsztyn prywatnie, usg kolana szczecin, korekta oczu cena ]
[hasła pokrewne: poradnia małżeńska kraków, procto hemolan control, mrukmed ]

0 thoughts on “Daclizumab zapobiegający odrzuceniu po przeszczepieniu serca czesc 4”