Skip to content

Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca cd

1 rok ago

520 words

Wystarczały odpowiednie wartości hematologiczne i biochemiczne. Nie kwalifikowali się pacjenci z wcześniejszym rakiem piersi, czerniakiem lub nadciśnieniem, podobnie jak pacjenci z innymi chorobami nowotworowymi (z wyjątkiem raka skóry podstawnokomórkowej) w ciągu ostatnich pięciu lat. Inne kryteria wykluczenia to objawowe przerzuty do mózgu, klinicznie znamienna choroba serca w ciągu roku, arytmie komorowe wymagające leczenia oraz klinicznie istotne nieprawidłowości oczne lub żołądkowo-jelitowe.
Procedury badania
W ciągu siedmiu dni przed randomizacją uzyskano wywiad i badanie fizykalne, uzyskano badania hematologiczne i biochemiczne, radiografię klatki piersiowej oraz ocenę toksyczności i jakości życia. Skomputeryzowane tomograficzne badania klatki piersiowej i brzucha uzyskano w ciągu 28 dni przed randomizacją. Aby pacjent był oceniany pod kątem odpowiedzi, wymagane było co najmniej jedno wymierne uszkodzenie, ale mierzalna choroba nie była konieczna do uzyskania kwalifikacji. Tylko pacjenci z mierzalną chorobą byli włączani do analizy całkowitej lub częściowej odpowiedzi.
Podawanie badanego leku miało rozpocząć się w ciągu dwóch dni po randomizacji. W przypadku biegunki stopnia 2. zalecano loperamid bez zmniejszania dawki erlotynibu. W przypadku biegunki stopnia 3. leczenie badaniem wstrzymano aż do wystąpienia biegunki o stopniu 1. lub niższym, a następnie rozpoczęto erlotynib w dawce 100 mg na dobę. W przypadku wysypki stopnia 1. lub 2. nie zaleca się modyfikacji leczenia. W przypadku wysypki stopnia 3. leczenie wstrzymano, wysypkę potraktowano objawowo, a erlotynib w dawce 100 mg na dobę ponownie uruchomiono, gdy wysypka miała stopień lub mniej.
Przeprowadzanie historii, badanie fizykalne oraz testy hematologiczne i biochemiczne wykonywano co cztery tygodnie, a badania radiologiczne co osiem tygodni. Jakość życia pacjentów oceniano co cztery tygodnie w krajach o zatwierdzonych wersjach kwestionariuszy.
Ekspresja EGFR
Otrzymano oddzielną pisemną zgodę na opcjonalną bankowość tkankową i badania korelacyjne. Ekspresję EGFR określono za pomocą immunohistochemii w centralnym laboratorium, w którym stosowano zestawy Dako (DakoCytomation). Dodatniość określono jako ponad 10 procent komórek wybarwiających o dowolnej intensywności dla EGFR.
Analiza statystyczna
Badanie miało na celu wykrycie, z 90 procentową mocą i dwustronnym błędem typu I wynoszącym 5 procent, 33 procent poprawy medianowego przeżycia z czterech miesięcy, jak oszacowano w grupie placebo. Do ostatecznej analizy wymagane było 582 zgony i przewidywano, że wystąpią one z udziałem 700 pacjentów włączonych do badania w okresie 14 miesięcy z 6-miesięczną obserwacją. Wymagana liczba zgonów miała miejsce w styczniu 2004 r., A baza danych została zablokowana na dzień 23 kwietnia 2004 r. Nie przeprowadzono tymczasowej analizy. Odpowiedzi na nowotwory zatwierdzono centralnie dla pierwszych 333 pacjentów w badaniu.
Do porównania czasu przeżycia wolnego od progresji i całkowitego czasu przeżycia między grupami leczonymi wykorzystano stratyfikowany test log-rank, uwzględniający czynniki stratyfikacji podczas randomizacji (z wyjątkiem środka) i ekspresję białka EGFR (pozytywny vs negatywny vs nieznany). Przeprowadzono eksploracyjne analizy regresji krokowej z wykorzystaniem modelu Cox w celu skorygowania efektu leczenia i określenia czynników prognostycznych dla przeżycia bez progresji i całkowitego przeżycia
[hasła pokrewne: badanie rezonansem magnetycznym cena, korekta oczu cena, zakład opiekuńczo pielęgnacyjny ]
[więcej w: myconolak, usg kolana szczecin, echo serca łódź ]

0 thoughts on “Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Ceny siłowni zewnętrznych[…]