Skip to content

Hydroksyurea w porównaniu z anagrelidem w nadpłytkowości zasadniczej wysokiego ryzyka ad 5

1 rok ago

275 words

Liczba pacjentów osiągających główne badania Punkty końcowe. Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące przeżycia wolne od pierwotnego punktu końcowego zakrzepicy tętniczej lub żylnej, poważnego krwotoku lub zgonu z dowolnej z tych przyczyn. W porównaniu z grupą hydroksymocznikową grupa anagrelidowa miała znacznie wyższy wskaźnik złożonego pierwotnego punktu końcowego zakrzepicy tętniczej lub żylnej, poważnego krwotoku lub zgonu z przyczyn naczyniowych (iloraz szans, 1,57; przedział ufności 95%, 1,04 do 2,37; P = 0,03) (tabela 2). Szacowane ryzyko pierwszorzędowego punktu końcowego po pięciu latach wynosiło 16 procent w grupie anagrelidu (95 procent przedziału ufności, 12 do 21) i 11 procent w grupie hydroksymocznika (95 procent przedziału ufności, 7 do 14), z medianą -do 39 miesięcy (ryc. 2). Wskaźniki pierwotnego punktu końcowego porównywano również w wcześniej określonych podgrupach pacjentów (nowo zdiagnozowana a wcześniej rozpoznana choroba, poprzednie leczenie cytoredukcyjne vs. brak wcześniejszej terapii cytoredukcyjnej i poprzednia terapia hydroksymocznikiem vs. brak wcześniejszej terapii hydroksymocznikiem). Nie było dowodów na niejednorodność efektu leczenia między tymi podgrupami. Rycina 3. Rycina 3. Kaplan-Meier Estimates of Survival wolna od drugorzędowych punktów końcowych zakrzepicy tętniczej (panel A), zakrzepica żylna (panel B), poważny krwotok (panel C) i transformacja mielofibro- ryczna (panel D). Analizy wcześniej określonych wtórnych punktów końcowych naczyń ujawniły statystycznie istotne różnice między dwiema grupami (Tabela 2 i Figura 3). Zakrzepica tętnicza rozwinęła się u ponad dwukrotnie większej liczby pacjentów w grupie anagrelidowej niż w grupie hydroksymocznika (iloraz szans, 2,16, przedział ufności 95%, 1,27 do 3,69, p = 0,004). Istniało znacznie więcej przemijających ataków niedokrwiennych w grupie anagrelidu niż w grupie hydroksymocznika (14 vs. 1, iloraz szans, 5,72, przedział ufności 95%, 2,08 do 15,73, P <0,001). Wskaźniki zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej i udaru zakrzepowego były wyższe w grupie anagrelidu, ale nie różniły się istotnie od częstości w grupie hydroksymocznika. Wystąpił również znaczny wzrost częstości poważnych krwotoków w grupie anagrelidu (iloraz szans, 2,61, przedział ufności 95%, 1,27 do 5,33, P = 0,008), szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego (iloraz szans 3,54; przedział ufności, 1,33 do 9,44; P = 0,01).
Natomiast wskaźnik żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w grupie anagrelidowej wynosił około jednej czwartej w grupie hydroksymocznika (iloraz szans, 0,27; przedział ufności 95%, 0,11 do 0,71; p = 0,006), a także znacznie mniejszy odsetek -za zakrzepicę w grupie anagrelidu (iloraz szans, 0,20; przedział ufności 95%, 0,06 do 0,71; P = 0,009). Zatorowość płucna rozwinęła się tylko u siedmiu pacjentów, ale pięć z siedmiu było w grupie hydroksymocznika. Wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i śmierci z przyczyn zakrzepowych lub krwotocznych nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami, chociaż badanie nie było w stanie wykryć żadnej różnicy w śmiertelności.
Tabela 3. Tabela 3. Leczenie Wycofanie i zdarzenia niepożądane. Ponieważ pacjenci, którzy otrzymywali anagrelid byli bardziej skłonni do wycofania się z przypisanego im leczenia niż pacjenci, którzy otrzymywali hydroksymocznik (Tabela 3), analizy przeżycia zostały powtórzone z danymi, które zostały ocenzurowane w dniu wycofania się pacjentów z leczenia
[podobne: badanie rezonansem magnetycznym cena, olx bydgoszcz, rzadkie choroby genetyczne ]
[hasła pokrewne: olx bydgoszcz, rezonans magnetyczny wrocław cena, olx chodziez ]

0 thoughts on “Hydroksyurea w porównaniu z anagrelidem w nadpłytkowości zasadniczej wysokiego ryzyka ad 5”