Skip to content

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników czesc 4

1 rok ago

113 words

Panel F pokazuje wyniki dla pacjentów, którzy mieli amplifikację EGFR lub wysoką polisomię. Panel G pokazuje wyniki dla pacjentów, którzy mieli EGFR typu dzikiego. Panel H pokazuje wyniki dla pacjentów, którzy mieli mutacje EGFR. Wartości P zostały obliczone przy użyciu stratyfikowanego testu logarytmowego w panelu A i testu log-rank w panelach B do H. Tabela…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników cd

1 rok ago

503 words

Dane sekwencji analizowano za pomocą oprogramowania SeqScape (wersja 2.1.1, Applied Biosystems), a następnie przeglądu ręcznego. W analizie uwzględniono jedynie zmiany sekwencji, które występowały w obu kierunkach w więcej niż 15 procentach próbek. Gdy dostępna była wystarczająca ilość materiału, przeprowadzono drugi test PCR. Badania fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) przeprowadzono z użyciem dwukolorowych sond FISH DNA…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników ad

1 rok ago

509 words

Stephens i wsp.32 ostatnio zidentyfikowali mutacje w domenie kinazy genu receptora czynnika wzrostu HER2 w 4 procentach niedrobnokomórkowego raka płuca (10 procent gruczolakoraków), ale ich znaczenie kliniczne jest nieznane. National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG) Badanie kontrolowane placebo BR.21 wykazało przewagę przeżywalności u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy otrzymywali erlotynib…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników

1 rok ago

144 words

Badanie kliniczne, w którym porównano erlotynib z placebo w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc, wykazało korzyść w zakresie przeżycia dla erlotynibu. Użyliśmy próbek pobranych z biopsji guza od uczestników tego badania w celu zbadania, czy reakcja na erlotynib i jego wpływ na przeżycie były związane z ekspresją przez guz receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) i amplifikacji…

Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca ad

1 rok ago

506 words

Z tego powodu National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG) przeprowadził badanie (BR.21), aby porównać erlotynib z placebo po niepowodzeniu standardowej chemioterapii w niedrobnokomórkowym raku płuc. Włączenie grupy kontrolnej otrzymującej placebo zostało uznane za etyczne z uwagi na brak korzyści z dalszej chemioterapii po niepowodzeniu standardowego leczenia. Metody Projekt badania Ta międzynarodowa,…

Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca

1 rok ago

145 words

Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie, aby ustalić, czy erlotynib inhibitora receptora naskórkowego czynnika wzrostu przedłuża przeżycie w niedrobnokomórkowym raku płuca po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu lub drugiej linii. Metody Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca stopnia IIIB lub IV, o statusie sprawności od 0 do 3, byli uprawnieni, jeśli otrzymali jeden lub dwa wcześniejsze…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników ad 8

1 rok ago

305 words

Nasze odkrycia były podobne, ale to, czy ekspresja EGFR jest związana z reakcją na erlotynib, czy z różnicowym wpływem erlotynibu na przeżycie, wymaga dalszych badań. Cappuzzo i wsp.22 podali, że tylko liczba kopii EGFR była istotnie związana z przeżyciem w wieloczynnikowej analizie pacjentów leczonych gefitynibem. W naszym badaniu liczba kopii EGFR nie była jednak istotnym…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników ad 7

1 rok ago

488 words

23 procent występowania mutacji w naszej populacji (40 z 177 pacjentów) jest podobne do tego opisywanego przez Shigematsu i wsp., Którzy analizowali 617 guzów od pacjentów z różnych regionów świata i stwierdzili najwyższe wskaźniki wśród pacjentów z Azji. powszechne mutacje w ich badaniu to krótkie delecje w eksonie 19, odpowiadające regionowi pomiędzy aminokwasami 746 i…

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników ad 6

1 rok ago

180 words

Status mutacji nie miał istotnego wpływu na przeżycie. Ryzyko zgonu nie różniło się istotnie pomiędzy pacjentami z mutacjami EGFR (nawet azjatyckimi), którzy otrzymywali erlotynib, w porównaniu z takimi pacjentami, którzy otrzymywali placebo (współczynnik ryzyka zgonu, 0,77, przedział ufności 95%, 0,40 do 1,50; P = 0,54 ) (Figura 1H) lub wśród pacjentów z EGFR typu dzikiego,…

Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca ad 7

1 rok ago

431 words

Według szacunków Kaplana-Meiera, mediana przeżycia była przedłużona o dwa miesiące, a 31 procent pacjentów leczonych erlotynibem żyło w rok, w porównaniu z 22 procentami w grupie placebo. Dwumiesięczne wydłużenie czasu przeżycia jest podobne do osiąganego przy stosowaniu docetakselu w leczeniu chemioterapii drugiego rzutu, 3,4, chociaż połowa pacjentów w naszym badaniu była leczona po chemioterapii pierwszego…