Skip to content

Tag: nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących

Erlotinib w raku płuc – molekularne i kliniczne predyktory wyników ad

10 miesięcy ago

509 words

Stephens i wsp.32 ostatnio zidentyfikowali mutacje w domenie kinazy genu receptora czynnika wzrostu HER2 w 4 procentach niedrobnokomórkowego raka płuca (10 procent gruczolakoraków), ale ich znaczenie kliniczne jest nieznane. National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG) Badanie kontrolowane placebo BR.21 wykazało przewagę przeżywalności u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, którzy otrzymywali erlotynib…

Erlotynib w uprzednio leczonym niedrobnokomórkowym raku płuca

10 miesięcy ago

145 words

Przeprowadziliśmy randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie, aby ustalić, czy erlotynib inhibitora receptora naskórkowego czynnika wzrostu przedłuża przeżycie w niedrobnokomórkowym raku płuca po niepowodzeniu chemioterapii pierwszego rzutu lub drugiej linii. Metody Pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca stopnia IIIB lub IV, o statusie sprawności od 0 do 3, byli uprawnieni, jeśli otrzymali jeden lub dwa wcześniejsze…

Nesiritide – nie zweryfikowany

10 miesięcy ago

543 words

W jaki sposób lek, który wiąże się z wyższym odsetkiem zarówno dysfunkcji nerek, jak i śmierci niż placebo – i który kosztuje 50 razy więcej niż standardowe leczenie, a dla których nie ma znaczących danych na temat istotnych klinicznych punktów końcowych – należy podać ponad 600 000 pacjentów i być promowane w Stanach Zjednoczonych do…

Brak mutacji w EGFR w nowotworach neuroendokrynnych przewodu pokarmowego

10 miesięcy ago

590 words

Lynch i wsp.1 oraz Paez i wsp.22 skorelowali obecność mutacji somatycznych w domenie kinazy tyrozynowej genu, który koduje receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) z reakcją na gefitynib w niedrobnokomórkowym raku płuca. Różnicowanie neuroendokrynne występuje w znacznej liczbie nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego, a ekspresja EGFR występuje w takich guzach.4 Szukaliśmy mutacji aktywujących EGFR w szeregu rzadkich…

Utlenione fosfolipidy, Lp (a) Lipoproteiny i choroba tętnic wieńcowych cd

10 miesięcy ago

443 words

W tych warunkach do każdej studzienki dodano nasycającą się ilość apo B-100, a następnie w każdej studzience pobrano jednakową liczbę cząstek apo B-100 dla wszystkich testów. Stosunek utlenionego fosfolipidu: apo B-100 mierzono za pomocą testu immunoenzymosorbcyjnego związanego z enzymem chemiluminescencyjnym z zastosowaniem biotynylowanego E06, jak opisano w innym miejscu .6,7 Analiza statystyczna Dane dyskretne są…

Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową

10 miesięcy ago

530 words

Wdychany tlenek azotu jest kontrowersyjnym rozwiązaniem dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, ślepe, kontrolowane badanie w celu ustalenia, czy wziewny tlenek azotu zmniejsza częstość zgonów lub dysplazję oskrzelowo-płucną u takich niemowląt. Metody Losowo przypisaliśmy 420 noworodków, urodzonych po mniej niż 34 tygodniach ciąży, o masie urodzeniowej od 401 do 1500 gi niewydolności…

Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową ad 8

10 miesięcy ago

722 words

Interakcja między grupą leczoną a wskaźnikiem utlenowania nie była istotna. Dyskusja Stwierdziliśmy, że podawanie wziewnego tlenku azotu, jaki zastosowano w tej próbie u wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową, nie zmniejszyło łącznej częstości występowania śmierci lub dysplazji oskrzelowo-płucnej. Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach wtórnych. Poprzednie randomizowane próby stosowania wziewnego tlenku azotu u wcześniaków wykazały zróżnicowane…

Hydroksyurea w porównaniu z anagrelidem w nadpłytkowości zasadniczej wysokiego ryzyka ad 7

10 miesięcy ago

677 words

Szybkość dermatologicznych działań niepożądanych, w tym owrzodzeń jamy ustnej, była istotnie zwiększona w grupie hydroksymocznika. Dyskusja Badanie przeprowadzone na ponad 800 pacjentach z nadpłytkowością samoistną, u których występuje wysokie ryzyko zakrzepicy, wskazuje, że anagrelid i aspiryna w porównaniu z hydroksyureą i kwasem acetylosalicylowym były związane z większą częstością zakrzepicy tętniczej, poważnym krwotokiem, przemianą w zwłóknienie…

Wyniki badań neurorozwojowych przedwcześnie urodzonych niemowląt leczonych tlenkiem azotu z wdychanym tlenem ad 7

10 miesięcy ago

651 words

Obserwacja ta wskazuje, że korzystny wpływ wdychanego tlenku azotu na rozwój neuronów nie jest po prostu wyjaśniony przez wpływ na przewlekłą chorobę płuc i ciężki krwotok śródkomorowy lub leukomalację okołokomorową. Populacja, o której informujemy o występowaniu nieprawidłowych wyników neurorozwojowych i porażenia mózgowego, obejmuje tylko niemowlęta, które wymagały wentylacji mechanicznej i terapii zastępczej surfaktantem w okresie…