Skip to content

Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową ad 7

1 rok ago

503 words

PaO2 i wskaźnik utleniania nie wykazały znaczących zmian w żadnej z grup, gdy stężenie badanego gazu zwiększono do 10 ppm. Ponad 70 procent niemowląt w grupie placebo nie otrzymało odpowiedzi na badany gaz; niemowlęta te miały znacząco krótszy czas na badaniu gazu (39 vs. 76 godzin). Było 26 odchyleń od protokołu. Pięć nieuprawnionych niemowląt przydzielono losowo do grupy badanej. Jedno niemowlę otrzymało niewłaściwy gaz do badania. Wystąpiły cztery przypadki odślepienia. Szesnaście niemowląt otrzymywało otwarty tlenek azotu wziewnie: siedem po randomizacji do wziewnego tlenku azotu i dziewięć po randomizacji do placebo.
Bezpieczeństwo i toksyczność
W grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, u dwóch niemowląt poziom methemoglobiny wynosił co najmniej 4 procent, a jeden miał poziom co najmniej 8 procent. W grupie placebo, u dwóch niemowląt poziom methemoglobiny wynosił co najmniej 4 procent; ani nie otrzymywał tlenku azotu w postaci otwartej. W grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu stężenia dwutlenku azotu wynosiły co najmniej 3 ppm u czterech niemowląt i co najmniej 5 ppm u dwóch niemowląt. Żadne niemowlęta z grupy placebo nie miały podwyższonych stężeń dwutlenku azotu (Tabela 4).
Analizy post hoc
Tabela 5. Tabela 5. Analiza post hoc według wagi urodzeniowej, typu wentylacji i wskaźnika natlenienia. Analizy post hoc oceniały związek pomiędzy masą urodzeniową (.1000 g lub> 1000 g), trybem wentylacji (wentylacja wysokoczęstotliwościowa lub konwencjonalna wentylacja mechaniczna), ciężkością choroby (mierzoną medianowym wskaźnikiem natlenienia> 17 vs. .17 ) pod względem pierwotnych wyników oraz częstości krwawienia śródkomorowego stopnia 3 lub 4 lub leukomalacji okołokomorowej (Tabela 5). Interakcja między przypisaniem leczenia a masą urodzeniową miała istotny wpływ na zgon (P = 0,02), a także na zgon lub dysplazję oskrzelowo-płucną (P = 0,02).
Niemowlęta o masie urodzeniowej powyżej 1000 g, którym podawano wziewny tlenek azotu, miały istotnie niższy wskaźnik zgonu lub dysplazji oskrzelowo-płucnej niż niemowlęta w grupie placebo (50% vs. 69%, względne ryzyko 0,72; do 0,96, P = 0,03). Niemowlęta o masie ciała 1000 g lub mniejszej, którym podawano wziewny tlenek azotu, w porównaniu z pacjentami z grupy placebo, miały wyższą śmiertelność (62 procent w porównaniu z 48 procentami, względne ryzyko, 1,28, 95 procent przedziału ufności, 1,06 do 1,54 ; P = 0,01) i wyższy wskaźnik ciężkiego krwotoku dokomorowego (43 procent vs. 33 procent, względne ryzyko, 1,40, 95 procent przedziału ufności, 1,03 do 1,88, P = 0,03).
Interakcja między grupą leczoną a rodzajem wentylacji miała istotny wpływ na śmiertelność (P = 0,03). Niemowlęta otrzymujące wziewny tlenek azotu za pomocą konwencjonalnej mechanicznej wentylacji miały znacząco zwiększoną śmiertelność w porównaniu z niemowlętami otrzymującymi placebo za pomocą konwencjonalnej mechanicznej wentylacji (62 procent vs. 40 procent, względne ryzyko, 1,46, 95 procent przedziału ufności, 1,10 do 1,92; P = 0,01). Niemowlę, którym podawano wziewny tlenek azotu w porównaniu z placebo, za pomocą konwencjonalnej mechanicznej wentylacji, miało podobne wskaźniki utlenowania przy randomizacji (22,6 . 19,2 vs.
[patrz też: rezonans szczecin, u lekarza po niemiecku, apteka internetowa tania ]
[hasła pokrewne: doreta cena, poradnia chorób metabolicznych, nfz sanatoria lista oczekujących ]

0 thoughts on “Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową ad 7”