Skip to content

Wyniki badań neurorozwojowych przedwcześnie urodzonych niemowląt leczonych tlenkiem azotu z wdychanym tlenem ad 5

1 rok ago

532 words

Niższa masa urodzeniowa i płeć męska były związane ze zwiększonym ryzykiem nieprawidłowego przebiegu neurorozwoju, ale niski status społeczno-ekonomiczny nie był (Tabela 2). Zastanawialiśmy się również nad zależnościami między pierwotnym wynikiem a rodzajem zastosowanej wentylacji oraz przed przedłużoną ekspozycją na kortykosteroidy (ponad siedem dni), przewlekłą chorobą płuc i ciężkim krwawieniem śródkomorowym lub leukomalacją okołokomorową. Spośród tych czynników tylko przewlekła choroba płuc i ciężki krwotok śródkomorowy oraz leukomalacja okołokomorowa wiązały się ze zwiększonym ryzykiem nieprawidłowego przebiegu zaburzeń neurorozwojowych (Tabela 2). Tabela 3. Tabela 3. Wyjściowy wynik skorygowany o potencjalne czynniki zakłócające i zmienne pośrednie. Ponieważ inne czynniki przyczyniły się do nieprawidłowego wyniku neurorozwojowego, ocenialiśmy stopień, w jakim czynniki te stanowiły istotny efekt wdychanego tlenku azotu. Najpierw skorygowaliśmy względne ryzyko pierwotnego wyniku dla czynników zakłócających wagę urodzeniową, płci, czy matka ukończyła szkołę średnią, obecność lub nieobecność jakiejkolwiek osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym, rodzaj wentylacji i czy nastąpiło przedłużenie poporodowa ekspozycja na kortykosteroidy. Po skorygowaniu każdego z tych czynników osobno, ryzyko nieprawidłowego przebiegu neurorozwojowego pozostało zasadniczo niezmienione u pacjentów leczonych wziewnym tlenkiem azotu w porównaniu z pacjentami z grupy placebo (Tabela 3). Ponadto, w analizie post hoc, dostosowującej jednocześnie zarówno masę urodzeniową, jak i płeć, ryzyko nieprawidłowego przebiegu neurorozwojowego pozostało zasadniczo niezmienione (Tabela 3).
Wdychany tlenek azotu może zmniejszać częstość występowania nieprawidłowego wyniku neurorozwojowego poprzez jego wpływ na częstość występowania przewlekłej choroby płuc i ciężkiego krwotoku śródkomorowego lub leukomalacji okołokomorowej. Jednak zmniejszone ryzyko nieprawidłowego wyniku neurorozwojowego utrzymywało się po oddzielnym dostosowaniu dla tych zmiennych pośrednich (Tabela 3). Ponadto równoczesna korekta post hoc pod względem obecności przewlekłej choroby płuc i ciężkiego krwotoku dokomorowego lub leukomalacji okołokomorium minimalnie zmniejszyła względne ryzyko w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu w porównaniu z grupą placebo (0,60 vs. 0,53), co wskazuje, że zmniejszone ryzyko przewlekłej choroby płuc, ciężki krwotok śródkomorowy lub leukomalacja okołokomorowa, lub oba wyniki nie wyjaśniają w pełni wpływu wziewnego tlenku azotu na wynik neurorozwojowy. Ze względu na stosunkowo mały rozmiar naszej kohorty i niewielką liczbę zdarzeń, jednoczesne dostosowanie dla wszystkich czterech istotnych zmiennych zakłócających i pośrednich nie było możliwe.
W oryginalnym badaniu wdychany tlenek azotu preferencyjnie zmniejszał częstość występowania przewlekłych chorób płuc i śmierci wśród wcześniaków o wskaźnikach utlenowania poniżej mediany 6,94. Mediana wskaźnika utlenowania w kohorcie kontrolnej wyniosła 6,8. W celu porównania grupy, której podawano wziewny tlenek azotu z grupą placebo, względne ryzyko wystąpienia zaburzenia neurorozwojowego wynosiło 0,52 (przedział ufności 95%, od 0,26 do 1,01) w grupie z początkowym wskaźnikiem utlenowania wynoszącym mniej niż 6,94 i 0,38 ( 95-procentowy przedział ufności, od 0,16 do 0,93) dla osób z indeksem 6,94 lub większym
[patrz też: kliniki medycyny estetycznej warszawa, apteka dr max rzeszów, ośrodek rehabilitacji dziennej ]
[hasła pokrewne: olx bydgoszcz, rezonans magnetyczny wrocław cena, olx chodziez ]

0 thoughts on “Wyniki badań neurorozwojowych przedwcześnie urodzonych niemowląt leczonych tlenkiem azotu z wdychanym tlenem ad 5”